Vítejte na e-shopu Safari parku Dvůr Králové|Máte nějaký dotaz? +420 499 311 288 eshop@zoodk.cz

Web Safari parku Dvůr Králové

Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej produktů  prostřednictvím e -shopu a na internetových stránkách www.safaripark.cz

 jeden pracovní den (do 15:00) před závazně objednaným datem programu nebo v den konání programu. Prodávající zároveň sjedná s Kupujícím/ příjemcem programu  náhradní termín čerpání zážitkového programu a uhradí Kupujícímu  náhradu škody ve výši poloviny ceny zážitkového programu.Základní údaje

Provozovatel e-shopu:          ZOO Dvůr Králové a.s.

Sídlo společnosti:                   Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

IČO:                                                       27478246

Zapsána v obchodním rejstříku  u Krajského soudu  v Hradci Králové  v oddíle B, vložka 2443.

Prodávající: ZOO Dvůr Králové a.s.

Sídlo společnosti:                   Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

IČO:                                                       27478246

Zapsána v obchodním rejstříku  u Krajského soudu  v Hradci Králové  v oddíle B, vložka 2443.

Adresa pro doručování elektronické pošty : eshop@zoodk.cz

telefonický kontakt: +420 499 311 288

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP) jsou platné pro prodej a nákup výrobků a poukazů na služby  ( dále souhrnně též jako produkty) prostřednictvím internetových stránek  v internetovém obchodě umístěném na internetové adrese: eshop.safaripark.cz (dále jen „internetový obchod“ nebo „e-shop“). VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím ZOO Dvůr Králové a.s. (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ( dále jen ZOS). Tyto VOP se přiměřeně použijí na rezervaci zážitků, které Prodávající nabízí na internetových stránkách www.safaripark.cz.

Je-li Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení OZ a ZOS, tedy  fyzická osoba, která jedná mimo rámec podnikání nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání,  řídí se vztahy, které VOP výslovně neupravují,   OZ a ZOS v platném a účinném znění.

Je-li kupujícím právnická osoba a/nebo podnikatel ve smyslu ust. § 420 OZ, řídí se vztahy OZ s výjimkou ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 1810 - 1840 OZ) a ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli ( § 2158-2174b).

1.2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou pro účastníky smluvního vztahu závazná. Kupní smlouva a VOP  jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající poskytuje Kupujícímu kupní smlouvu i VOP v textové podobě a to zpřístupněním textové podoby VOP na internetových stránkách e-shopu nebo zasláním PDF dokumentu na elektronickou adresu Kupujícího.

1.3. Prodávající má  právo VOP upravovat a měnit. Platné a účinné znění VOP je vždy umístěno na  internetových stránkách eshop.safaripark.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
1.4. Před uskutečněním  objednávky na e-shopu  jsou kupujícímu VOP poskytnuty v textové podobě na stránkách e- shopu a uskutečněním objednávky kupující stvrzuje, že se zcela seznámil s úplným zněním VOP a  že s nimi, jako nedílnou součásti smluvního vztahu  souhlasí. 

1.5 Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě.  

2. Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy a uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávají s dostatečným předstihem před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku,   resp. před uzavřením smlouvy sděluje jasně a srozumitelně Kupujícímu – spotřebiteli :

a)údaje o své totožnosti, včetně adresy sídla a provozovny, tel. kontaktu a adresy pro doručování elektronické pošty

b) označení zboží a popis jeho hlavních vlastností v rozsahu dle jeho  povahy,

c) celkovou cenu zboží včetně všech daní, poplatků a obdobných peněžitých plnění, případně způsob výpočtu ceny,

d) způsob platby, způsob a čas dodání zboží,

e) náklady na dodání nebo údaj o tom, že tyto náklady mohou být dodatečně účtovány,

f) údaj o právech z vadného plnění, případně o záruce za jakost, poprodejním servisu,

g) údaj o nákladech na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

h) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy,

i) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

j) údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

k) údaj o existenci práv z vadného plnění,

l) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,

m) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.2. Na stránkách internetového obchodu nalezne Kupující prezentaci produktů, které je možné objednat a to včetně uvedení jejich hlavních vlastností a povahy. Celková cena u produktu je uvedena včetně všech daní a souvisejících poplatků. Prezentace produktů není nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 OZ a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na všechny zobrazené produkty. Prezentace produktů, včetně cen  zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.3. Pro objednání produktu vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Nejpozději na začátku vyplnění objednávky je Kupující informován o případném omezení pro dodání produktu a o možných způsobech platby a dále mu Prodávající sdělí údaje o své totožnosti, vlastnostech a povaze produktu, celkové ceně, podmínky lhůtu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Objednávka produktu, vytvořená Kupujícím na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Kupující je bezprostředně před dokončením objednávky jasně a výrazně upozorněn, aby ověřil údaje v objednávce. K dokončení objednávky musí Kupující vědomě potvrdit, že se jedná o objednávku, která ho zavazuje k platbě.  

2.4. Po obdržení objednávky Prodávající potvrdí  Kupujícímu přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl Kupující. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) před jejím potvrzením požádat Kupujícího o verifikaci  objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5. Potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky je považováno za přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil Kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající následně zašle Kupujícímu ve formě PDF dokumentu potvrzení objednávky na elektronickou adresu sdělenou Kupujícím.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejm. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Cena prezentovaných produktů je vždy uvedena včetně všech daní,  poplatků a souvisejících plnění. Celková kupní cena  je vždy potvrzena Kupujícímu Prodávajícím v písemném potvrzení objednávky.
3.2. Cenu zboží lze hradit některým z níže uvedených způsobů, o čemž je Kupující informován již před zahájením objednávacích procesu: - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u ČSOB a.s.,  číslo účtu 274380522/0300,

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

3.3. Prodávající  je oprávněn poskytnout plnění, tj. dodat /odeslat produkt a to až po zaplacení celkové kupní ceny Kupujícím ( včetně nákladů na dopravu).

3.4. Společně s kupní smlouvou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na balení a dodání jsou uvedeny pro jednotlivé způsoby dodání zboží na stránkách internetového obchodu a Kupující zvolením způsobu dodání v objednávce výslovně souhlasí s takto sjednanou výší nákladů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Prodávající zašle Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4. Přeprava, osobní odběry a dodání produktů

4.1. Dodání produktu  bude realizováno v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů, pokud není v jednotlivém případě ujednáno s Kupujícím jinak.  Způsob  dodání je stanoven dle volby Kupujícího objednávce a to obvykle osobní převzetí na adrese Prodávajícího,  nebo zasláním produktu na uvedenou adresu. Za splnění dodávky se považuje osobní převzetí produktu Kupujícím nebo dodání  na adresu uvedenou v objednávce Kupujícího. S produktem Prodávající poskytne Kupujícímu  doklady k produktu v českém jazyce, pokud je to s ohledem na charakter a vlastnosti produktu potřebné, dokumenty může Prodávající poskytnout i ve formě PDF zaslaného na elektronickou adresu Kupujícího.

4.2. Dopravu zboží zajišťuje Prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu produktů se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dopravy si zvolí Kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky a náklady dopravy  jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v sekci "Doprava".  Je-li kupujícím spotřebitel je produkt dodán okamžikem, kdy přepravce předá produkt spotřebiteli nebo jím určené osobě.

4.3. Osobní převzetí zboží Kupujícím je možné na adrese Prodávajícího, obvykle na recepci Hotelu Safari Lodge, pokud není na e-shopu uvedeno jiné výdejní místo u Prodávajícího,  kdykoliv v průběhu aktuální otevírací doby, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost Kupujícího nebo osoby pověřené k odběru produktu a to při osobním odběru zboží v případech, kdy dodávka  je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4.4. Kupující povinen důkladně zkontrolovat produkt bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotný produkt, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

5. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím spotřebitelem

5.1. Kupující - spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme produkt, nebo

a) převezme poslední produkt, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů, které jsou dodávány samostatně,

b) převezme poslední položku nebo část dodávky produktů sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) převezme první dodávku produktů, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka produktů po ujednanou dobu.

Lhůta je zachována, je-li odstoupení odesláno před jejím uplynutím.

5.2. Kupující-spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, má v souladu s ust. § 5d ZOS právo odstoupit od smlouvy. Kupující musí v odstoupení uvést rozhodné skutečnosti o dotčení svého práva a druh nekalé obchodní praktiky, kterou byl dotčen. Odstoupení není možné, pokud Prodávající prokáže, že  je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

5.3. Kupující-spotřebitel má v souladu s ust. § 19 odst. 4 ZOS právo odstoupit od smlouvy při marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace a v souladu s ust. § 2159 OZ také je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním věci a  nesplní-li  svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. 

5.4. Odstoupení lze povést prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na: eshop.safaripark.cz nebo  jakýmkoliv jednoznačným prohlášením Kupujícího -spotřebitele vůči Prodávajícímu. Pro účely uplatnění a řešení práva na odstoupení od smlouvy musí  Kupující - spotřebitel informovat písemně prodávajícího (dopisem, faxem, e-mailem) o kupní smlouvě, tj. označit číslo objednávky, datum nákupu, označení produktu , počtu kusů a ceny a čísla účtu pro vrácení peněz. Informace k odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu

ZOO Dvůr Králové a.s., E-shop, Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 nebo na adresu elektronické pošty: eshop@zoodk.cz.

5.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy,  vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy produkt Prodávajícímu, a to předáním v sídle Prodávajícího nebo odesláním na adresu sídla. Lhůta je zachována, je-li zboží odesláno před jejím uplynutím. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

5.6. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty produktu v důsledku nakládání s tímto produktem jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou,  vlastnostmi a funkčností.  Kupující bere na vědomí, že pokud produkt vrácený Prodávajícímu bude mít takto sníženou hodnotu, má Prodávající právo na náhradu vzniklé újmy, kterou může požadovat po Kupujícím. Nárok na úhradu vzniklé újmy je Prodávající  oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Pokud Kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, jako při uzavření kupní smlouvy, pokud Kupující výslovně neurčí jinak. Prodávající vrátí platbu až poté, co mu Kupující - spotřebitel vracený produkt předá nebo prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu.

5.8. Právo na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel nemá v případech stanovených ustanovením § 1837 OZ. Mimo jiné tak nelze odstoupit od smlouvy na zakoupení  vstupenek do SAFARI PARK nabízených na e-shopu ( zejm. permanentka na jméno, permanentka na body, celoroční vstupenka, vstupenka pro auto sezónní) a od smlouvy na zakoupení  dárkových poukazů na zážitky s určenou dobou platnosti.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Kupující je povinen se před prvním použitím seznámit se stavem produktu a dokumenty k němu, zejména s návodem na použití, obsluhu, montáž, údržbu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným konáním/opomenutím produkt poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady.

6.2. Práva Kupujícího, který není spotřebitel,   z odpovědnosti za vady produktu jsou upravena v ust. § 1914-1925 a 2099-2117 OZ.

Sdělení pro Kupujícího - spotřebitele:

6.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakost ( tj., že věc při převzetí nemá vady) v rozsahu dle ust. § 2161 OZ, zejména,, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství,  jakosti, funkčnosti, životnosti  a jiným ujednaným vlastnostem a obvyklým vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

6.5. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci, její součásti a/nebo příslušenství  způsobené jejím obvyklým užíváním.  

6.6. Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění a to buď

(i)dodání nové věci bez vady nebo

(ii) opravu věci.

Způsob zvolený Kupujícím musí být možný a nesmí být ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.7. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Případnou demontáž a montáž věci po provedení opravy zajistí Prodávající  anebo uhradí účelné a prokazatelné náklady s tím spojené.

6.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případech dle ust. § 2171 odst. 1 OZ.  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel.

6.9. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího na adrese jeho sídla: Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

6.10. O přijetí reklamace je vydáno Kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data reklamace, obsahu, požadovaného  způsobu vyřízení a kontaktních  údajů . O reklamaci přijímající subjekt   rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu  potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, bude vyřízena včetně odstranění vady a informování Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající  s Kupujícím - spotřebitelem nedohodne jinak

6.11. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.12. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelných a prokázaných nákladů spojených s reklamací. V případě zjevně neoprávněné reklamace, nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající   nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

7. Zvláštní ustanovení pro vstupenky a dárkové poukazy a rezervace na zážitkové programy

7.1. Na e-shopu lze zakoupit dle nabídky Prodávajícího vybrané druhy vstupenek do SAFARI PARKU ( zejm., permanentní vstupenku na jméno  na období jednoho roku, bodovou permanentní vstupenku, celoroční vstupenku ), které opravňují držitele vstupenky ke vstupu do SAFARI PARK v průběhu vymezeného časové období.   Sezónní vstupenka pro automobil opravňuje držitele platné osobní denní vstupenky (pro každou osobu v automobilu) ke vjezdu osobním automobilem do části Africké a Lví safari.   Další druhy vstupenek ( zejm. veškeré denní vstupenky) lze zakoupit osobně na pokladnách Prodávajícího nebo na internetových stránkách www.safaripark.cz. Pod odkazem „Kupte si lístek on-line“.

7.2. Vybrané druhy vstupenek na e-shopu lze zakoupit pouze v tištěné formě a dle volby Kupujícího je lze vyzvednout osobně na recepci Hotelu Safari Lodge kdykoliv v průběhu otevírací doby hotelu nebo  jsou Kupující mu zaslány.

 7.3. Na e-shopu lze zakoupit dle nabídky Prodávajícího vybrané druhy dárkových poukazů, které opravňují držitele poukazu k čerpání zvoleného způsobu využití volného času v SAFARI PARK.  Podmínky čerpání poukazu a doba jeho platnosti jsou uvedeny na stránkách e-shopu. Doba platnosti poukazu je vždy uvedena v popisu produktu na e-shopu. Platnost poukazu nelze prodloužit, nevyužité poukazy bez náhrady propadají. Konkrétní termín čerpání využití volného času  dle Poukazu je nutné s předstihem rezervovat v rezervačním systému Prodávajícího na zazitky.safaripark.cz, pokud není na poukazu uvedeno jinak. Poukaz nelze využít na rezervaci jiných služeb než na které je vázán.  Poukaz na zážitky lze zakoupit dle volby Kupujícího v  elektronické formě nebo v tištěné formě s dárkovou obálkou. Způsob dodání rovněž volí Kupující  v objednávce ( osobně na pokladnách Prodávajícího nebo odesláním u tištěné formy, zasláním PDF dokumentu s Poukazem u elektronické formy).

7.4. Na internetových stránkách www.safaripark.cz/zážitky nabízí Prodávající služby - zážitkové programy v areálu SAFARI PARK, které může Kupující rezervovat a zakoupit on- line.

7.5. Kupující je povinen zkontrolovat po dodání vstupenky a/nebo poukazu či rezervace ( osobní převzetí, doručení, stažení elektronické verze) jejich správnost a úplnost. Případné reklamace týkající se obsahu uplatní Kupující u Prodávajícího a to osobně na recepci Hotelu Safari Lodge kdykoliv v průběhu otevírací doby, písemně, případně elektronicky na adreseeshop@zoodk.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí vstupenky a nebo Poukazu.

7.6. Kupující bere výslovně na vědomí že vstupenky a poukazy či rezervace   jsou produktem, jehož prostřednictvím je poskytováno využití volného času  v určitém období, případně ke konkrétnímu datu a odstoupení od smlouvy o jejich zakoupení není podle ust. § 1837  OZ možné.

7.6. Kupující bere výslovně na vědomí, že s ohledem na klimatické podmínky, sezónní omezení, provozní potřeby Prodávajícího a další objektivní okolnosti a události nezaručuje Prodávající, že areál SAFARI PARK je bez omezení přístupný v plném rozsahu v průběhu celého kalendářního roku a že je možné po celý kalendářní rok čerpat všechna plnění dle dárkových poukazů rezervací. Případná omezení rozsahu či doby návštěvnosti areálu a/nebo plnění dle poukazů či rezervací, o kterých Prodávající s předstihem informoval Kupujícího nebo, která zveřejnil na internetových stránkách či sociálních sítích, a nebo omezení v důsledku okolností, kterým Prodávající nemohl zabránit, nejsou důvodem pro reklamaci využití volného času ze strany Kupujícího. Prodávající neodpovídá za to, zda Kupující volný čas využije  a jak bude využití volného času vnímat.

7.7. Kupující bere na vědomí, že čerpání tzv. zážitkových programů na základě dárkového poukazu je možné pouze na základě předcházející rezervace a  v termínu stanoveném po dohodě s Prodávajícím. Podrobné podmínky pro poskytování zážitkových programů ( na dárkový poukaz i na přímou rezervaci) jsou kupujícímu v textové podobě poskytnuty na internetových stránkách Prodávajícího pod odkazem: Obchodní a storno podmínky  zážitkových programů a Kupující výslovně bere na vědomí, že účastník zážitkového programu je povine se těmito podmínkami řídit. Pro případné zrušení služby v rezervovaném a  sjednaném termínu platí tyto storno podmínky:

Prodávající je oprávněn zrušit rezervovaný zážitkový program a informovat o tom Kupujícího ( resp. příjemce zážitkového programu):

(i) dva pracovní dny (do 15:00) a dříve před závazně objednaným datem programu; Prodávající zároveň sjedná s Kupujícím/ příjemcem programu  náhradní termín čerpání zážitkového programu.

(ii)  jeden pracovní den (do 15:00) před závazně objednaným datem programu nebo v den konání programu. Prodávající zároveň sjedná s Kupujícím/ příjemcem programu  náhradní termín čerpání zážitkového programu a uhradí Kupujícímu  náhradu škody ve výši poloviny ceny zážitkového programu.

(iii) z důvodu objektivních skutečností a vyšší moci (zejm. klimatické podmínky, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti osob nebo zvířat apod.); Prodávající zároveň sjedná s Kupujícím/ příjemcem programu  náhradní termín čerpání zážitkového programu.

Kupující resp. příjemce zážitkového programu je oprávněn zrušit rezervovaný zážitkový program a informovat o tom Prodávajícího:

(i) deset pracovních dní (do 15:00) a dříve před závazně objednaným datem čerpání zážitkového programu, umožní mu Prodávající sjednat náhradní termín čerpání zážitkového programu.

(ii) méně než deset pracovních dní před závazně objednaným datem čerpání zážitkového programu. a /nebo se bez upozornění nedostaví, je zážitkový program  považován za poskytnutý v celém rozsahu a zaplacená cena se nevrací.

8. Ochrana osobních údajů a cookies

8.1. Kupující je tímto informován a bere na vědomí, že Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb - prodej produktů. Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění kupní smlouvy a nároků z ní vyplývajících. Osobní údaje jsou Prodávajícím získávány pouze prostřednictvím Kupujícího. Prodávající zpracovává osobní údaje pouze po dobu plnění kupní smlouvy a nároků z ní vyplývajících.

8.2. Zpracování osobních údajů je prováděno Prodávajícím, osobní údaje však pro Prodávajícího mohou zpracovávat i další subjekty. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

8.3. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8.4. Osobní údaje mohou být ve stanovených případech zpřístupněny státním a správním orgánům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí nebo je zhotovitel může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

8.5. Kupující je tímto informován o tom, že osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

8.6. Kupující je tímto informován o svém právu požadovat od dodavatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu práv jsou dostupné u Prodávajícího.

8.7. Webová stránka www.safaripark.cz používá soubory cookies, které jsou využívány k zajištění funkčnosti webu a se souhlasem Kupujícího k personalizaci obsahu stránek. Kliknutím na tlačítko souhlasí Kupující s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webových stránkách. Kupující má možnost vymezit rozsah souhlasu a souhlas odvolat.

8.8. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz“

8.9. Úplné a podrobné informace ohledně ochrany osobních údajů a cookies jsou dostupné na webu  Prodávajícího  www.safaripark.cz.

9. Spotřebitelské  recenze

9.1. Prodávající může poskytovat na internetovém obchodě hodnocení nabízených výrobků  provedené jiným Kupujícím,  který hodnocený výrobek zakoupil ( spotřebitelská recenze). Prodávající uvede způsob, jakým zajišťuje pravost spotřebitelské recenze, tj., že hodnocení pochází pouze od Kupujícího, který výrobek také zakoupil či užíval.   Prodávající nezveřejní pouze recenze, jejichž obsahem a zveřejněním by mohla být naplněna skutková podstata přečinu, trestného činu, který obsahuje vulgarismy a zjevně nesouvisí hodnocením výrobku a Prodávajícího.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám

11. Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů a k orgánům dohledu

11.1. Kupující - spotřebitel má  právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem příslušným k řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1,  (internet: www.coi.cz)  nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je podrobně upraven v ZOS.

11.2. Dozor nad ochranou Kupujícího – spotřebitele vykonává zejména Česká obchodní inspekce (internet: www.coi.cz)  a ve vymezeném rozsahu další orgány státní správy.

ZOO Dvůr Králové a.s.

Přihlášení zavřít